Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Comparello Bello ze Star Food s.r.l. z siedzibą I Settembre 122, 98122 Messina (ME)

Adres emailowy właściciela: info@comparellobello.it

Rodzaj gromadzonych danych:

Wśród Danych Osobowych gromadzonych przez tę Aplikację, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: pliki cookies, dane dotyczące użytkowania, imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane przekazywane podczas korzystania z usługi.

Wszystkie informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności  lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.

Dane osobowe mogą być dostarczane przez Użytkownika lub, w przypadku danych dotyczących użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z tej aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich podania, może to uniemożliwić świadczenie usługi przez tę aplikację. W przypadkach, w których niniejsza aplikacja wskazuje, niektóre dane są opcjonalne, Użytkownicy mogą nie udzielić takich informacji , bez wpływu na dostępność usługi.

Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, jakie dane są obowiązkowe, zachęcamy do kontaktu z właścicielem.

O ile nie określono inaczej, jakiekolwiek użycie plików cookies – lub innych narzędzi śledzenia – przez tę stronę lub przez właścicieli usług osób trzecich używanych przez tę stronę służy do świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika, w uzupełnieniu do wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zebranych danych

Metody przetwarzania danych

Administrator Danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych. Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle związaną ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć inne podmioty zaangażowane w organizację tej Aplikacji (administratorzy, administratorzy handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak dostawcy usług technicznych stron trzecich, kurierzy pocztowi). dostawcom usług hostingowych, firmom IT, agencjom komunikacyjnym), w razie potrzeby również wyznaczonych przez Administratora na Podmiotów Przetwarzających. Aktualną listę menedżerów można zawsze uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator Danych może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej z podstaw prawnych określonych poniżej, o ile Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu („rezygnacja”). Nie ma to jednak zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Zawsze można jednak zwrócić się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego zabiegu, a w szczególności o sprecyzowanie, czy jest ono oparte na przepisach prawa, przewidzianych umową, czy też niezbędne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji dotyczących podstawy prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej działającej na podstawie międzynarodowego prawa publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, np. ONZ, a także w zakresie środków bezpieczeństwa zastosowanych przez Administratora w celu ochrony Danych.

Jeżeli dojdzie do przekazania danych opisanych powyżej, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora, kontaktując się z nim pod adresem podanym w punkcie Administrator i dane kontaktowe.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane na czas wymagany przez cele, dla których zostały zebrane.

W związku z tym:

 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z realizacją umowy między Administratorem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji tej umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem Administratora będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu Administratora w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej do momentu odwołania zgody. Ponadto Administrator Danych może zostać zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Pod koniec okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po wygaśnięciu tego okresu prawo do wglądu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia danych nie będzie już możliwe.

Cel przetwarzania zebranych danych

Dane użytkownika są gromadzone, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: statystyki, kontaktu z użytkownikiem i interakcji z platformami czatu na żywo.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych osobowych, które są konkretnie istotne dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

 • Kontakt z Użytkownikiem

Formularz kontaktowy (ta Aplikacja)

Wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi, Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, oferty lub każdy inny charakter wskazany w nagłówku formularza.

Gromadzone dane osobowe: adres e-mail oraz imię i nazwisko.

Lista mailingowa lub newsletter (ta Aplikacja)

Rejestrując się na liście mailingowej lub w newsletterze, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być wysyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym handlowe i promocyjne, dotyczące tej Aplikacji. Adres e-mail Użytkownika mógł zostać również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.

Gromadzone dane osobowe: adres e-mail i imię i nazwisko.

 • Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z platformami czatu na żywo, zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Pozwala to Użytkownikowi na kontakt z działem pomocy technicznej tej Aplikacji lub tej Aplikacji w celu skontaktowania się z Użytkownikiem podczas przeglądania jego stron.

W przypadku, gdy zainstalowana jest usługa interakcji z platformami czatu na żywo, istnieje możliwość, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, czat na żywo może być nadal zarejestrowany.

Czat  klienta Facebook Messenger (Facebook, Inc.)

Czat klienta Facebook Messenger to usługa interakcji z platformą czatu na żywo Facebook Messenger, dostarczana przez Facebook, Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookies, dane przekazywane podczas korzystania z usługi i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Przedmiot podlegający Tarczy Prywatności.

 • Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Administratorowi monitorowanie i analizę danych o ruchu i służą do śledzenia zachowań.

Google Analytics z anonimowym adresem IP (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez firmę Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu śledzenia i badania korzystania z tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich innym usługom opracowanym przez Google.

Google może wykorzystywać Dane osobowe do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Ta integracja z Google Analytics sprawia, że Twój adres IP jest anonimowy. Anonimizacja polega na skracaniu adresów IP Użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany na serwery Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności – Rezygnacja Przedmiot podlegający Tarczy Prywatności.

 • Remarketing

Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji i jej partnerom komunikację, optymalizację i wyświetlanie reklam w oparciu o wcześniejsze korzystanie z tej Aplikacji przez Użytkownika.

Ta czynność jest wykonywana poprzez śledzenie danych użytkowania i wykorzystanie plików cookies, informacji przekazywanych partnerom, z którymi połączone są działania remarketingowe i behawioralne. Oprócz opcji rezygnacji oferowanych przez wymienione poniżej usługi, Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookies związanych z usługą strony trzeciej, odwiedzając stronę rezygnacji z Network Advertising Initiative.

Remarketing Adwords (Google Inc.)

Remarketing AdWords to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Adwords i Doubleclick Cookie.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.

 Remarketing z Google Analytics dla reklam graficznych (Google Inc.)

Google Analytics do wyświetlania reklam to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Google Inc., która łączy śledzenie wykonywane przez Google Analytics i jego pliki cookies z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookies i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności – Rezygnacja.

Prawa Użytkownika

Użytkownikom przysługuje określone prawo w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownik ma prawo:

 • wycofać zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyrażoną wcześniej.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w sekcji poniżej.
 • dostępu do swoich danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
 • zweryfikować i poprosić o sprostowanie. Użytkownik ma możliwość weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 • uzyskać ograniczenie. W przypadku spełnienia określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych, w takim przypadku Administrator nie będzie przetwarzał Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Właściciela.
 • otrzymać swoje dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i nadającym się do automatycznego odczytu oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do przesłania ich bez przeszkód innemu właścicielowi. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą narzędzi zautomatyzowanych, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, umowy, której stroną jest Użytkownik lub na podstawie środków umownych z nią związanych.
 • złożyć skargę. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych lub wystąpić do sądu.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane Osobowe przetwarzane są w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Właściciela, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Przypomina się Użytkownikom, że jeżeli ich dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak skorzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z uprawnień Użytkownika, Użytkownicy mogą wysłać żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora danych tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.

Dalsze informacje

Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do ich ostatecznego ustanowienia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Właściciel może zostać zobowiązany do udostępnienia Danych na polecenie organów publicznych.

Szczegółowe informacje

Na prośbę Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.

Dziennik systemu i konserwacja

Na potrzeby związane z działaniem i konserwacją, ta aplikacja i wszelkie używane przez nią usługi stron trzecich mogą gromadzić dzienniki systemowe, które są plikami rejestrującymi interakcje i które mogą również zawierać Dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.

Informacje nie zawarte w tej polityce

Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych można w każdej chwili uzyskać od Administratora danych, korzystając z danych kontaktowych.

Odpowiedź na żądania „nie śledź”

Ta aplikacja nie obsługuje żądań „nie śledź”. Aby dowiedzieć się, czy obsługują je używane usługi stron trzecich, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z odpowiednią polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, wysyłając powiadomienie do Użytkowników na numer kontaktowy posiadany przez Administratora. Dlatego prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie uzyska zgodę Użytkownika.

Definicje i odniesienia prawne

Dane Osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, również w związku z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, pozwalają zidentyfikować lub zidentyfikować osobę fizyczną, stanowią dane osobowe.

Dane dotyczące użytkowania

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (w tym z aplikacji stron trzecich zintegrowanych z tą Aplikacją), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z tą Aplikacją, adresy w zapisie URI ( Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp.) kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne czasowe konotacje wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy, którą przebywa w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejność przeglądanych stron, parametry związane z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z osobą, której dane dotyczą.

Zainteresowany

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe.

Przetwarzający dane (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub Właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, świadczący usługę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte narzędzia, w tym środki bezpieczeństwa związane z operacją i korzystanie z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.

Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego Dane Osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane. W konkretnym przypadku witryna.

Usługa

Usługa świadczona przez tę aplikację zgodnie z warunkami (jeśli są dostępne) w tej witrynie / aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu rozszerzenie na wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejski Obszar Gospodarczy.

Cookies

Niewielka część danych przechowywana w urządzeniu Użytkownika.

Odniesienia prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało sporządzone na podstawie wielu systemów prawnych, w tym artykułów. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy tylko tej aplikacji